Persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriöt ovat pitkäaikaisia joustamattomia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka aiheuttavat henkilölle haittaa. Ne aiheuttavat usein ongelmia ihmissuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Persoonallisuuden piirteet ovat usein siinä määrin syvään juurtuneita, ettei henkilö välttämättä itse tunnista niitä häiriöksi. Raja persoonallisuushäiriöisen ja normaalina pidetyn käytöksen välillä onkin liukuva. Psyykkisesti terveilläkin ihmisillä voi ilmetä voimakkaassa stressitilanteessa poikkeavia tapoja kokea asioita tai käyttäytyä. Persoonallisuushäiriöissä nämä tavat ja käytös ovat kuitenkin luonteeltaan pitkäaikaisia, jäykempiä ja itsepäisempiä.

Epäluuloista persoonallisuutta ilmentävät epäluuloiset ja ajoittain lähes vainoharhaiset ajatustavat, sekä pitkävihaisuus mistä seuraa hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa.

Eristäytyvälle persoonallisuudelle on tyypillisiä henkilö itseään häiritsemätön vetäytyminen ja kiinnostumattomuus ihmiskontakteista, jopa erakoituminen.

Epäsosiaaliselle persoonallisuudelle on tyypillistä impulsiivisuus sekä piittaamattomuus laista ja moraalista, mistä syystä hän altistuu ristiriidoille lähipiirin ja yhteiskunnan kanssa. 

Epävakaaseen persoonallisuuteen kuuluu mielialojen ja suunnitelmien ailahtelevuus ja impulsiivisuus, josta seuraa usein ihmissuhdemyllerryksiä ja masennusoireita.

Huomionhakuinen persoonallisuus pyrkii hankkimaan erilaisin keinoin huomiota, ja altistaa itsensä parisuhderistiriidoille, sekä huomion puuttuessa myös masennusoireille.

Narsistisessa persoonallisuudessa tavoittelun kohteena on arvostus, ja sitä leimaa usein epärealistiset kuvitelmat omista kyvyistä. 

Vaativa persoonallisuus lähestyy pakko-oireista häiriötä ja ilmenee muun muassa perfektionismina, pikkutarkkuutena, itsepäisyytenä. 

Estynyttä persoonallisuutta leimaa taipumus järjestää elämä siten, että sosiaalisilta kontakteilta ja henkilökohtaisista asioista puhumiselta vältyttäisiin.

Riippuvainen persoonallisuus tarvitsee korostetusti tukea pienissäkin ratkaisuissa ja on toisten hyväksynnän armoilla.

Persoonallisuushäiriöiden hoito

Persoonallisuushäiriöisen kognitiivisessa psykoterapiassa keskeistä on tunnistaa omia ajattelu- ja toimintatapoja, reagointimalleja, jotka toistuvasti johtavat ongelmiin henkilökohtaisessa elämässä, ihmissuhteissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ymmärtää niiden psykologiaa ja mekanismeja ja muuttaa niitä siten että jännitteet, ristiriidat ja ongelmat vähenevät.    

lähde: www.terveyskirjasto.fi  

Ota yhteyttä